facebook

Aktualności

Szkolenie "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY w 2017r. - Postępowanie z dokumentacją tworzonych, działających, łączonych, przekształcanych, likwidowanych szkół, przedszkoli oraz placówek", Warszawa, 28.11.2017


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania dokumentacją bieżącą i archiwalną zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej, oraz praktyką w tym zakresie w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Szczególny nacisk położony zostanie na procedurę postępowania z dokumentacją likwidowanych lub przekształcanych szkół i placówek.Jest to temat istotny i gorący w czasie, gdy następują poważne i głębokie zmiany w polskim systemie oświaty. Nowa struktura szkół powoduje przekształcenia lub likwidację szkół, a co za tym idzie wymaga rozstrzygnięcia odnośnie sposobu postępowania z dokumentacją tych placówek. Co ważne regulacje w tym zakresie znajdują się nie tylko w przepisach prawa oświatowego, ale także w innych aktach prawnych, np. w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, jej porządkowania, ewidencjonowania i zabezpieczania. Omówione zostaną kwestie budowy i stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. Zaprezentowane zostaną także zasady pracy kancelaryjnej szkoły, procedura brakowania dokumentacji oraz zasady funkcjonowania archiwum szkolnego.

Do udziału zapraszamy:
-   dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;
-    pracowników sekretariatów;
-    koordynatorów czynności kancelaryjnych;
-    archiwistów i zarządców dokumentacją;
 -   kadrę kierowniczą urzędów samorządowych odpowiedzialną za nadzór nad szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi;
 -  kierowników i dyrektorów centrów usług wspólnych lub zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Szkolenie poprowadzi: dr Ewa Perłakowska – ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, funkcjonowania archiwów; doświadczony trener i wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; autorka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”.

PROGRAM:
  -  Akty prawne określające funk
cjonowanie systemu oświaty oraz postępowanie z dokumentacją szkół, przedszkoli i placówek.
  -  Współczesna dokumentacja w szkole, przedszkolu i placówce.
-    Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwalna w szkole, przedszkolu i placówce.
  -  Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły, przedszkola i placówki na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
  -  Obsługa dokumentacji szkoły, przedszkola i placówki na podstawie instrukcji kancelaryjnej.
 -   Relacje szkoła a centra usług wspólnych (zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) w kontekście odpowiedzialności za dokumentację.
  -  Funkcjonowanie archiwum szkolnego i archiwizacja dokumentacji.
  -  Postępowanie z dokumentacją w związku z likwidacją lub przekształceniem szkoły, przedszkola lub placówki.
-    Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji szkolnej.
-    Procedura brakowania dokumentacji

Pytania, dyskusja, studium przypadku.

ZGŁOSZENIEOrganizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl


 
Patronem Medialnym Wydarzenia
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry