facebook

Dane teleadresowe:

Rakowicka 27
31-510 Kraków
woj. Małopolskie

tel. +48 12 293-56-28
tel. +48 12 293-54-25
Wyślij wiadomość
http://www.uek.krakow.pl

UEK jest jedną z największych uczelni ekonomicznych w Polsce, od wielu lat zajmuje miejsce w czołówce rankingów najlepszych uczelni w Polsce. Nasi studenci mają szansę korzystać z bogatej oferty dydaktycznej oraz z możliwości uczestnictwa w zagranicznych stażach i praktykach. Priorytetem UEK jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, a programy nauczania są nieustannie udoskonalane, zgodnie z aktualnymi trendami.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia o bogatej, ponad 90-letniej tradycji. Powstała w 1925 r. pod nazwą Wyższego Studium Handlowego, jako trzecia w Polsce wyższa szkoła handlowa. Była szkołą prywatną założoną z inicjatywy dr. nauk technicznych Arnolda Bollanda i dr praw Albina Żabińskiego. Dr A. Bolland był także jej pierwszym rektorem.

W 1938 r. Studium zostało wliczone w poczet szkół akademickich pod nazwą Akademii Handlowej w Krakowie. 6 listopada 1939 r. AH podzieliła tragiczny los uczelni krakowskich – jej profesorowie zostali podstępnie aresztowani podczas „Sonderaktion Krakau", a sama Uczelnia została zdewastowana i zamknięta. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadzone było tajne nauczanie. Rektorem był wówczas drugi współzałożyciel szkoły dr praw Albin Żabiński. Po wojnie wznowiono działalność Uczelni oficjalną inauguracją roku akademickiego 1944/1945 w dniu 8 maja 1945 r., ale regularne wykłady odbywały się już od połowy marca tegoż roku.

W 1950 r. Akademię Handlową upaństwowiono i przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1952 r. główną siedzibą Uczelni stał się gmach dawnej Fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27.

W 1974 r. WSE przemianowano na Akademię Ekonomiczną, a w 2007 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Historyczny przełom, który dokonał się w dziejach naszej Uczelni, jest potwierdzeniem renomy, którą cieszymy się jako nowoczesna instytucja naukowa i edukacyjna. Obecnie znajdujemy się w ścisłej czołówce polskich uczelni, współtworzącej elitę polskiej gospodarki.

UEK jest jedną z największych uczelni ekonomicznych w Polsce, od wielu lat zajmuje miejsce w czołówce rankingów najlepszych uczelni w Polsce.
Nasi studenci mają szansę korzystać z bogatej oferty dydaktycznej oraz z możliwości uczestnictwa w zagranicznych stażach i praktykach. Priorytetem UEK jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, a programy nauczania są nieustannie udoskonalane, zgodnie z aktualnymi trendami.

Dużym atutem Uczelni jest zamknięty Kampus zlokalizowany przy ulicy Rakowickiej 27. Na jego terenie znajdują się zabytkowe budynki tuż obok nowoczesnych pawilonów z funkcjonalnymi pomieszczeniami i doskonałym wyposażeniem. Znaleźć tu można m.in: bibliotekę, stołówkę, basen, korty tenisowe i boisko.

Praktyki:
Wybierając studia na UEK oprócz szerokiej oferty edukacyjnej istnieje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów, które jest dziś niezbędne do zaistnienia na rynku pracy. W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera studentów Akademickie Centrum Kariery. Natomiast w Biurze Karier można zaczerpnąć porady, dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia, a także skorzystać z usługi doradztwa zawodowego w ramach którego studenci pod okiem fachowca mogą przeanalizować swoje dotychczasowe osiągnięcia i zaplanować dalszy rozwój zawodowy.
ACK przygotowuje liczne szkolenia, które w przystępny sposób pozwalają zapoznać się z tajnikami rekrutacji. Ich uczestnicy zyskują profesjonalne przygotowanie do procesu, np. poprzez symulację rozmowy kwalifikacyjnej, czy poznanie metody Assessment Center. ACK w swojej ofercie proponuje również szkolenia związane z rozwojem umiejętności miękkich, takich jak: praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, twórcze myślenie, czy asertywność.Nasi studenci mają także możliwość skorzystania z wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. To niepowtarzalna okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia, które procentuje w przyszłej karierze.
ACK stara się stworzyć studentom UEK jak najwięcej możliwości do zdobycia doświadczania zawodowego wyznając zasadę, że poprzez praktykę, wolontariat, działalność w kołach naukowych lub pracę można lepiej poznać swoje predyspozycje. W działaniach tych wspiera nas ponad 1600 polskich i zagranicznych firm. Więcej szczegółów można odnaleźć na stronie: www.ack.krakow.pl .

Współpraca za granicą:
Obecny rynek pracy to rynek wyzwań, wymagający ciągłego uczenia się, porównywania doświadczeń i rozumienia innych kultur. Znajomość języka obcego nie jest już wystarczającym gwarantem radzenia sobie w zmieniających się realiach. Przedmiotem współczesnej edukacji musi być rozwijanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w międzynarodowym środowisku, w zagranicznych firmach i instytucjach. Dlatego jeśli chcesz wyjechać na stypendium zagraniczne, zdobyć dyplom dwóch uczelni, odbyć staż za granicą – zacznij myśleć o tym już dzisiaj.
Pomocne w tym będzie funkcjonujące na naszej uczelni Biuro Programów Zagranicznych, które umożliwia skorzystanie z bogatej oferty wyjazdowej i możliwości studiowania za granicą.

Wkraczającym w mury naszej uczelni studentom pracownicy BPZ-u radzą:
• zapoznaj się z wymogami i terminami dotyczącymi rekrutacji,
• staraj się o dobrą średnią ocen,
• pracuj nad doskonaleniem języka i zadbaj o odpowiednie certyfikaty,
• angażuj się aktywnie w życie uczelni.

Dodatkowe informacje:
Zakwaterowanie w domach studenckich w pierwszej kolejności przysługuje studentom studiów stacjonarnych, będącym w trudnej sytuacji materialnej, dlatego też do wniosku o miejsce w domu studenckim należy załączyć dokumenty o dochodach (jak do stypendium socjalnego), a w miarę wolnych miejsc - studentom studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). Wszystkie akademiki posiadają pokoje 2 i 3-osobowe, dostęp do Internetu, kluby oraz sale sportowe. Studenci naszej uczelni mogą zamieszkać w następujących domach studenckich:
• „Fafik", ul. Racławicka 9,
• „Merkury", al. 29 Listopada 48a,
lub w akademikach na terenie Miasteczka Studenckiego AGH.

Ubezpieczenia zdrowotne
Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów do ukończenia przez nich 26. roku życia tych, którzy nie są objęci tym ubezpieczeniem z innego tytułu (ich rodzice lub małżonkowie nie są ubezpieczeni, nie pracują, nie posiadają gospodarstwa rolnego) oraz tych, którzy ukończyli 26. rok życia i nie pracują, nie prowadzą gospodarstwa rolnego, a także obcokrajowców polskiego pochodzenia.

Biblioteka Główna UEK
jest międzywydziałową jednostką, prowadzącą działalność usługową, dydaktyczną i naukową. Służy także całemu środowisku naukowemu Krakowa i Małopolski – jej system biblioteczny rejestruje ponad 40 tysięcy czytelników. Jest trzecią– co do wielkości – biblioteką akademicką Krakowa i drugą – pod tym względem – biblioteką ekonomiczną w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także informatykę i niektóre nauki techniczne. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem –jest to ok. 450 tys. woluminów książek i czasopism, 1226 tytułów czasopism drukowanych, ponad 25 tys. czasopism w formie elektronicznej, a także 400 baz danych. Starając się jak najszerzej udostępniać swoje zbiory, Biblioteka wprowadziła szereg udogodnień. Należą do nich m.in.:
• udostępnienie zdalnego dostępu do wszystkich najważniejszych zasobów elektronicznych Biblioteki dla pracowników Uczelni, doktorantów i studentów piszących prace magisterskie,
• uruchomienie na terenie Biblioteki bezprzewodowego dostępu do Internetu (sieć WiFi).
Biblioteka Główna UEK tworzy własną, pełnotekstową bibliotekę cyfrową, wchodzącą w skład Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – Kraków, prowadzonej wspólnie z Biblioteką Główną Akademii Górniczo-Hutniczej. Dostępne są w niej książki, artykuły
z czasopism, referaty z konferencji oraz rozprawy doktorskie (spis treści i autoreferat).


Oferta

Oferta kształcenia:
Kierunki i specjalności:

Kierunek Administracja
Specjalność:
Finanse i zamówienia publiczne
Gospodarka komunalna
Kadry w administracji
Public Administration: A ComparativePerspective

Kierunek Analityka gospodarcza
Specjalność:
Analityka makroekonomiczna
Analityka mikroekonomiczna
Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

Kierunek Applied Informatics

Kierunek Audyt finansowy

Kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Kierunek Ekonomia
Specjalność:
Analityka ekonomiczno-finansowa
Analityka ekonomiczno-finansowa
Ekonomia menedżerska
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Konsulting gospodarczy
Konsulting gospodarczy
Nieruchomości i Inwestycje
Nieruchomości i Inwestycje
Przedsiębiorczość i innowacje
Przedsiębiorczość i innowacje
Strategie rozwoju biznesu
Strategie rozwoju biznesu

Kierunek Europeistyka
Specjalność:
Biznes i współpraca na rynku europejskim
Menedżer projektów europejskich

Kierunek Finanse i Rachunkowość
Specjalność:
Bankowość
Doradztwo podatkowe
Finanse i administracja publiczna
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i rewizja finansowa
Rynki finansowe
Corporate Finance & Accounting
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Rachunkowość menedżerska

Kierunek Gospodarka i administracja publiczna

Kierunek Gospodarka przestrzenna
Specjalność:
Planowanie i inżynieria przestrzenna (inż.)

Kierunek Informatyka stosowana
Specjalność:
Inżynieria oprogramowania
Systemy informacyjne
Systemy inteligentne

Kierunek Innowacje w biznesie
Specjalność:
Menedżer innowacji
Zarządzanie start-upem
Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
Zarządzanie innowacjami

Kierunek Innowacyjność produktu

Kierunek Inżynieria organizacji i zarządzania
Specjalność:
Zarządzanie i doradztwo personalne
Audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy
Zarządzanie rozwojem biznesu

Kierunek Logistyka międzynarodowa

Kierunek Marketing i komunikacja rynkowa
Specjalność:
E-Marketing
Handel i budowanie relacji z nabywcami
Marketing miast i regionów
Reklama i PR
Analityka rynku
Handel elektroniczny
Marketing międzynarodowy
Zarządzanie produktem

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Specjalność:
Ekonomia biznesu międzynarodowego
Handel zagraniczny
International Business

Kierunek Modern Business Management

Kierunek Quantitative Methods in Contemporary Management

Kierunek Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie
Specjalność:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Projektowanie systemów zarządzania
Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

Kierunek Prawo

Kierunek Rachunkowość i Controlling
Specjalność:
Controlling
Rachunkowość
Rachunkowość według MSR iMSSF

Kierunek Rynki finansowe
Specjalność:
Doradztwo inwestycyjne
Zarządzanie ryzykiem finansowym

Kierunek Stosunki Międzynarodowe
Specjalność:
Euroazja – polityka i gospodarka
Polityka i komunikacja międzynarodowa
Międzynarodowe polityki rozwoju
Studia Euroazjatyckie

Kierunek Studia miejskie
Specjalność:
Analityka procesów przestrzennych
Zarządzanie Zasobami Miasta

Kierunek Towaroznawstwo
Specjalność:
Ekologia wyrobów
Handlowo-celna
Menedżer produktu
Zarządzanie jakością wyrobów
Transport i spedycja

Kierunek Turystyka i Rekreacja
Specjalność:
Hotelarstwo i gastronomia
Turystyka międzynarodowa
Obsługa kulturowych form turystyki
Animacja czasu wolnego
Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami
Menedżer zdrowego stylu życia

Kierunek Zarządzanie
Specjalność:
Kooperacja w biznesie
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Zarządzanie firmą
Zarządzanie projektami
Zarządzanie small businessem
Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
Zarządzanie wiedzą i informacjami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami niematerialnymi

Kierunek Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność:
Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
Zarządzanie projektami w produkcji
Projakościowe zarządzanie produkcją
Zarządzanie procesami zakupowymi w przedsiębiorstwie

Kierunek Zarządzanie międzynarodowe
Specjalność:
Zarządzanie w projektach międzynarodowych
Globalne systemy logistyczne

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość drobnych, ludzkich pomyłek. Jeżeli zauważysz nieścisłość - napisz do nas, a niezwłocznie ją wyjaśnimy.

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry