facebook

Aktualności

Stopnie i tytuły naukowe oraz szkoły doktorskie w Ustawie 2.0., Warszawa 26.03.2019


Uchwalona nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych oraz występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostaje precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nakłada na uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakimi stają uczelnie wobec wprowadzonych zmian. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia przez jednostki procedur nadawania stopni naukowych oraz zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni czy jednostce naukowej.Szkolenie poprowadzą:

dr hab. Radosław Rybkowski, dr hab. inż. Justyna M. Bugaj

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

 Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  -  Senat jako ustawowy organ uczelni odpowiedzialny za nadawanie stopni naukowych.
 -   Możliwość powoływania statutowych organów uczelni odpowiedzialnych za przeprowadzanie procedury nadawania stopni naukowych.
-    Istota osiągnięcia naukowego w definicji ustawowej.
-    Przebieg procesu nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł profesora.
-    Powiązania uprawnień do nadawania stopni z posiadaną kategorią naukową.
 -   Szkoła doktorska a dyscyplina naukowa i kategoria przyznana w wyniku kompleksowej oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (znaczenie posiadania kategorii co najmniej B+).
 -   Możliwość tworzenia szkoły doktorskiej we współpracy z innymi podmiotami (korzyści i niedogodności).
-    Zasady nadzoru nad szkołą doktorską.
 -   Zasady przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej, stypendia.
  - Ustawowe ograniczenia dotyczące przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej; ograniczenia w przyznawaniu stypendiów.
-    Przygotowanie ścieżki naukowego rozwoju i indywidualny plan badawczy.
 -   Zasady i metody przeprowadzania oceny śródokresowej.
-    Kluczowe zapisy, które powinny się znaleźć w regulaminie szkoły doktorskiej.
  -  Określanie wymagań do pracy naukowej i ocena postępów tej pracy
.

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia także i zasady kształcenia doktorantów
. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.

 

ZGŁOSZENIE
Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: cpi@cpi.com.pl


 
Patronem Medialnym Wydarzenia

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry