facebook

Aktualności

27 seminarium w cyklu - Badania Naukowe "Prawie wszystko o grantach naukowych - wnioskowanie, umowy, procedury, aspekty podatkowe", Warszawa, 21.11.2017


Celem wykładu jest przedstawienie, na jakie obowiązki umowne winien zwrócić uwagę wnioskodawca czy beneficjent, by legalnie i bezpiecznie – w świetle postanowień umowy – uzyskać i utrzymać dofinansowanie. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
PROGRAM

21 listopada 2017 r.

10:00   Wykład: Rola grantów badawczych w procesie planowania i realizacji projektów naukowych. Wnioskowanie o granty.
Prof. Magdalena Król, (Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego)

10:40  Wykład: Aspekty praktyczne pozyskiwania funduszy krajowych i finansowania grantów w jednostkach naukowo-badawczych:
  -  źródła poszukiwania informacji o finansowaniu projektów krajowych,
 -   krajowe instytucje finansujące projekty,
 -   rodzaje i terminy konkursów finansujących badania,
 -   opracowanie wniosku projektowego (aspekty formalne, merytoryczne, generator wniosków),
-    umowa konsorcjum,
-    protesty i odwołania od decyzji instytucji finansującej,
 -   umowa projektowa i raportowanie – na co zwrócić szczególną uwagę?
 -   kontrola i audyt projektu.

Ewa Mendec (Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych w Centrum Zarządzania Projektami Politechnika Śląska)

11:40   Wykład: Model finansowania projektów badawczych w Polsce:
  -  Miejsce modelu projektowego w systemie publicznego finansowania nauki.
   - Udział finansowania projektowego w Polsce na tle wybranych państw OECD.
  -  Wielkość środków dystrybuowanych w ramach finansowania projektowego.
  -  Postrzeganie modelu projektowego przez polskich naukowców.

Dr Marzena Feldy, (Kierownik Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy)

12:20     Przerwa, poczęstunek

12:50    Wykład: Dylematy finansowania badań w modelu grantowym:
-   Założenia modelu grantowego - nowe zarządzanie publiczne.
  -  Rankingi i algorytmizacja oceny pracy naukowej.
 -   Zmiana modelu uprawiania nauki.
 -   Zwycięzcy i przegrani kompetytywnego modelu: podejście paradygmatyczne.
 -   Krytyka i alternatywne sposoby finansowania pracy badawczej.
 -  Perspektywy finansowania nauki w Polsce.

Filip Konopczyński, (członek Zarządu i analityk Fundacji Kaleckiego)

13:30    Wykład: Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich.
Umowa o dofinansowanie projektu jest jednym z podstawowych instrumentów wdrażania programów operacyjnych - takich jak np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Umowa o dofinansowanie, w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego, określa prawa i obowiązki jej stron – a więc zarówno beneficjenta, jak i instytucji publicznych, odpowiedzialnych za udzielanie pomocy ze środków europejskich. W przypadku naruszenia przez beneficjenta postanowień umowy, dochodzi do wystąpienia nieprawidłowości, obligującej instytucje publiczne do odebrania beneficjentowi całości lub części dofinansowania. Równocześnie, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i cywilnych podkreśla, że umowa o dofinansowanie stanowi mechanizm, zabezpieczający prawa beneficjenta oraz chroniący go przed ryzykiem arbitralności działań administracji publicznej. Celem wykładu jest przedstawienie, na jakie obowiązki umowne winien zwrócić uwagę wnioskodawca czy beneficjent, by legalnie i bezpiecznie – w świetle postanowień umowy – uzyskać i utrzymać dofinansowanie. W toku wykładu zostaną przedstawione
Dr Przemysław Pytlak, (radca prawny)

14:30     Przerwa

14:50  Wykład: PIT od grantów naukowych.
   - Środki otrzymane w ramach grantu jako przychód naukowca;
 -   Zakres stosowania przepisów o całkowitym zwolnieniu podatkowym;
-   Przepisy przewidujące częściowe zwolnienie podatkowe;
-   Polscy naukowcy za granicą: opodatkowanie w kraju pobytu i unikanie podwójnego opodatkowania;
 -   Skutki podatkowe wybranych programów grantowych: Mobilność Plus, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i Erasmus +;
-    Zagraniczny naukowiec w Polsce.

Piotr Kaim (ekspert miesięcznika Rachunkowość)

16:00     Zakończenie seminarium.

ZGŁOSZENIEOrganizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl


 
Patronem Medialnym Wydarzenia
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry